Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< ธันวาคม 2018 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
 

 11-13 ธันวาคม 2561 :
    
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

  14 ธันวาคม 2561 :
    
การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

 18 ธันวาคม 2561 :
    
การซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการความรู้ของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
                                       
                             
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
พ.ศ. 2557

   
มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรกฎาคม 2553
     
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหน่วยงานสนับสนุน มสธ.
ประจำปีการศึกษา 2559
 
                                   
                             
Manual for
The Internal Quality Assurance
for Higher Education Institutions
OHEC
   
Asean University Network
Quality Assurance

Version 3.0
     
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
CUPT QA ของมสธ.
ประจำปีการศึกษา 2558-2560
 
                               
หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ปี 2559-2560
    เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561
     

 
            คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก              
           
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา รอบที่สาม
แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554
( พ.ศ. 2554 - 2558 )
               
                                       
 
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.