Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< ตุลาคม 2017 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 

  9-11 ตุลาคม 2560 :
    
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559

 18-20 ตุลาคม 2560 :
    
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2559

 การประเมินคุณภาพฯ ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
    
วันที่ 18-19 ต.ค. 60 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
    
วันที่ 19-20 ต.ค. 60 สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาศิกษาศาสตร์
    
วันที่ 19, 27 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    
วันที่ 24-25 ต.ค. 60 สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, สาขาวิชารัฐศาสตร์
    
วันที่ 30-31 ต.ค. 60 สาขาวิชาศิลปศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 การประเมินคุณภาพฯ ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 :
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
    
วันที่ 11-12 ต.ค. 60 สำนักพิมพ์
    
วันที่ 16-17 ต.ค. 60 สำนักคอมพิวเตอร์, สำนักการศึกษาต่อเนื่อง, สำนักบรรณสารสนเทศ
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สำนักทะเบียนและวัดผล, สำนักวิชาการ, สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
    
วันที่ 18-19 ต.ค. 60 สำนักบริการการศึกษา, สำนักบัณฑิตศึกษา
    
วันที่ 19-20 ต.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 
 
 
 
 
 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
                                       
                             
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
พ.ศ. 2557

   
มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรกฎาคม 2553
     
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหน่วยงานสนับสนุน มสธ.
ประจำปีการศึกษา 2559
 
                                   
                             
Manual for
The Internal Quality Assurance
for Higher Education Institutions
OHEC
   
Asean University Network
Quality Assurance

Version 3.0
     
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
CUPT QA ของมสธ.
ประจำปีการศึกษา 2558-2560
 
                               
หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ปี 2559-2560
    เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561
     

 
            คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก              
           
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา รอบที่สาม
แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554
( พ.ศ. 2554 - 2558 )
               
                                       
 
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.