ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป              

ข้อมูล
ปี 2553
ปี 2554
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
จำนวนนักศึกษา
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวนอาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุน    
      - จำแนกตามประเภทบุคลากร
      - จำแนกตามวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
งบประมาณ

ส่วนที่ 2  ผลดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ.


ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
ปี 2553
ปี 2554
กล่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(มสธ. ได้รับการยกเว้นจาก สมศ. ไม่ต้องประเมินตังบ่งชี้นี้ โดยคณะกรรมการการพัฒนระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ในการประชุุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 16 มกราคม 2555 และคณะกรรมการบริหาร สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 24 มกราคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้ตัด "ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี" ออก)


หนังสือที่ มศ. 0002/(ว)786 ลว. 19 มี.ค. 55
2
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
3
ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่        (update 7 / 12 / 2555)
4
ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่        (update 17 / 12 / 2555)      
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่     (update 18 / 12 / 2555)
6
งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์     (update 7 / 12 / 2555)
7
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8
ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
9
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
-
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
10
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
-
11
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
-
ด้านการบริหารและการพัฒนสถาบัน
12
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
13
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14
การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กล่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16
ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
 
16.1
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
-
16.2
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
-
17
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
-
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
18
ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
   
18.1
ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
-
18.2
ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
-