Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< พฤศจิกายน 2017 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 

  8 พฤศจิกายน 2560 :
    
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เวลา 13.30น. ห้องประชุม 1607

 24 พฤศจิกายน 2560 :
    
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ห้องประชุม 1514

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                 
                                                                 
 
รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
ประธานกรรมการ
(รักษาการแทนอธิการบดี)
รศ.รสลิน ศิริยะพันธ์
รองประธานคณะทำงาน

(รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
                           
                             
รศ. อรรฆย์คณา แย้มนวล
ผู้ทำงาน
ผศ.ดร. สุรีย์  เข็มทอง
ผู้ทำงาน
       
 ผศ.ดร. สันทัด  ทองรินทร์
ผู้ทำงาน
       
(ผู้แทนสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
(ผู้แทนสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
(ผู้แทนสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
 
   
   
 
รศ.ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
ผู้ทำงาน

(ผู้แทนสาขาวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
 
รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
ผู้ทำงาน

(ผู้แทนสาขาวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
                                                       
                               
 
ผศ.ดร. วัลภา สบายยิ่ง
ผู้ทำงาน
(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก)
 
นางวรนุช  สุนทรวินิต
ผู้ทำงาน
(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก)
     
                                                       
                                             
         
นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์
ผู้ทำงาน

(ผู้แทนผู้อำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดี)
 
                                             
                         
 
นางสาวเกษณี สุจริตจันทร์
ผู้ทำงานและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา)
 
นางสาวศศิกานต์  เกิดแสงสุริยงค์
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
(เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
   
   
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.