Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< ตุลาคม 2017 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 

  9-11 ตุลาคม 2560 :
    
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559

 18-20 ตุลาคม 2560 :
    
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2559

 การประเมินคุณภาพฯ ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
    
วันที่ 18-19 ต.ค. 60 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
    
วันที่ 19-20 ต.ค. 60 สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาศิกษาศาสตร์
    
วันที่ 19, 27 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    
วันที่ 24-25 ต.ค. 60 สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, สาขาวิชารัฐศาสตร์
    
วันที่ 30-31 ต.ค. 60 สาขาวิชาศิลปศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 การประเมินคุณภาพฯ ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 :
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
    
วันที่ 11-12 ต.ค. 60 สำนักพิมพ์
    
วันที่ 16-17 ต.ค. 60 สำนักคอมพิวเตอร์, สำนักการศึกษาต่อเนื่อง, สำนักบรรณสารสนเทศ
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สำนักทะเบียนและวัดผล, สำนักวิชาการ, สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
    
วันที่ 18-19 ต.ค. 60 สำนักบริการการศึกษา, สำนักบัณฑิตศึกษา
    
วันที่ 19-20 ต.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 
 
 
 
 
 
                 
                                                                 
 
รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
ประธานกรรมการ
(รักษาการแทนอธิการบดี)
รศ.รสลิน ศิริยะพันธ์
รองประธานคณะทำงาน

(รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
                           
                             
รศ. อรรฆย์คณา แย้มนวล
ผู้ทำงาน
ผศ.ดร. สุรีย์  เข็มทอง
ผู้ทำงาน
       
 ผศ.ดร. สันทัด  ทองรินทร์
ผู้ทำงาน
       
(ผู้แทนสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
(ผู้แทนสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
(ผู้แทนสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
 
   
   
 
รศ.ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
ผู้ทำงาน

(ผู้แทนสาขาวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
 
รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
ผู้ทำงาน

(ผู้แทนสาขาวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
                                                       
                               
 
ผศ.ดร. วัลภา สบายยิ่ง
ผู้ทำงาน
(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก)
 
นางวรนุช  สุนทรวินิต
ผู้ทำงาน
(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก)
     
                                                       
                                             
         
นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์
ผู้ทำงาน

(ผู้แทนผู้อำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดี)
 
                                             
                         
 
นางสาวเกษณี สุจริตจันทร์
ผู้ทำงานและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา)
 
นางสาวศศิกานต์  เกิดแสงสุริยงค์
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
(เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
   
   
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.