Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< มกราคม 2018 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
 
     
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
     
        รายชื่อผู้ประเมินระดับสาขาวิชา และระดับมหาวิทยาลัยในระบบ CUPT QA.....(อัพเดทวันที่ 22/11/60)
        คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
           - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2558
            ระดับมหาวิทยาลัย     
          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2557
            ระดับมหาวิทยาลัย   
        คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA
ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับมหาวิทยาลัย

       
รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล
ประธานกรรมการ
 
 
รศ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์
กรรมการ
     
รศ.ประดิษฐ์  มีสุข
กรรมการ
   
     
       รศ.ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ
                     กรรมการ
   
               ผศ.ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น
                              กรรมการ
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.