Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< พฤศจิกายน 2017 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 

  8 พฤศจิกายน 2560 :
    
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เวลา 13.30น. ห้องประชุม 1607

 24 พฤศจิกายน 2560 :
    
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ห้องประชุม 1514

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
     
        รายชื่อผู้ประเมินระดับสาขาวิชา และระดับมหาวิทยาลัยในระบบ CUPT QA
        คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับมหาวิทยาลัย
        คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA
ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับมหาวิทยาลัย

       
รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง
ประธานกรรมการ
 
 
รศ. เรือโท ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห์
กรรมการ
     
รศ.ดร.ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันต์
กรรมการ
   
     
                 รศ.สุณี  ภู่สีม่วง
                     กรรมการ
   
               ผศ. ดร.สันทัด  ทองรินทร์
                              กรรมการ
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.