Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< กันยายน 2018 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                           
                                                                                         
ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
ประธานกรรมการ
(รักษาการแทนอธิการบดี)
 
รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
รองประธานกรรมการ

(รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้)
                                                                                 
                                                   
     
รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
         
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
กรรมการ

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
               
                                                   
         
รศ.จันทนา  ทองประยูร
กรรมการ
   
รศ. ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล 
กรรมการ
               
     
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
     
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
           
                   
ศ.ดร. สุมาลี  สังข์ศรี
กรรมการ

(ศาสตราจารย์ประจำที่สภาวิชาการคัดเลือก)
     
รศ. ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
กรรมการ
       
รศ.ดร.มณฑิชา  พุทซาคำ
กรรมการ
  (ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาที่สภาวิชาการคัดเลือก)   (ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาที่สภาวิชาการคัดเลือก)
                                                               
     
       
อาจารย์วนัส  ปิยะกุลชัยเดช
กรรมการ
             
ผศ.อรวรรณ น้อยวัฒน์
กรรมการ
               
 
(ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาที่สภาวิชาการคัดเลือก)
    (ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาที่สภาวิชาการคัดเลือก)      
                                                                                       
 
       
รศ.ดร. รัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์
กรรมการ
           
รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
กรรมการ
             
   
(ผู้อำนวยการสำนักที่สภาวิชาการคัดเลือก)
(ผู้อำนวยการสำนักที่สภาวิชาการคัดเลือก)
 
                                                                                 
                                                   
       
นางสาวเกษณี สุจริตจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
   
นางสาวมนัญญา  ศรีวิโรจน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
             
 
(ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา)
  (เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา)    
                                                                                 
   
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.