Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< สิงหาคม 2017 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                           
                                                                                         
รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
ประธานกรรมการ
(รักษาการแทนอธิการบดี)
 
รศ.รสลิน ศิริยะพันธุ์์
รองประธานกรรมการ

(รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
                   
ศ.ดร. สุมาลี  สังข์ศรี
กรรมการ

(ศาสตราจารย์ประจำที่สภาวิชาการคัดเลือก)
     
รศ. ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
กรรมการ
         
รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
กรรมการ
  (ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาที่สภาวิชาการคัดเลือก)   (ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาที่สภาวิชาการคัดเลือก)
                                                               
     
       
อ.ดร.อิศเรศ  ศันสนีย์วิทยกุล
กรรมการ
             
รศ.พรทิพย์ กีระพงษ์
กรรมการ
               
 
(ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาที่สภาวิชาการคัดเลือก)
    (ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาที่สภาวิชาการคัดเลือก)      
                                                                                       
 
       
ผศ.ดร. วัลภา  สบายยิ่ง
กรรมการ
           
รศ.ดร.ชลาภรณ์  สุวรรณสัมฤทธิ์์
กรรมการ
             
   
(ผู้อำนวยการสำนักที่สภาวิชาการคัดเลือก)
(ผู้อำนวยการสำนักที่สภาวิชาการคัดเลือก)
 
                                                             
  f   f             f    
รศ.ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
กรรมการ

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
     
รศ. ดร. วิมลวรรณ  พิมพ์พันธุ์
กรรมการ
         
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
กรรมการ
  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)              (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
                                                                                 
                                                   
         
รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
กรรมการ
         
รศ. ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล 
กรรมการ
               
     
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
     
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
           
                                                                                 
                                                   
       
นางสาวเกษณี สุจริตจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
   
นางสาวมนัญญา  ศรีวิโรจน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
             
 
(ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา)
  (เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา)    
                                                                                 
   
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.