Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< เมษายน 2019 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
 
       
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่เปิดสอนและรับการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 2560
Down Load คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ของ มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558 - 2560
Down Load คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลันสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2559 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 
ณ ห้องประชุม สารศร
การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 

DownLoad VDO ประกอบการบรรยาย
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA วันที่ 1-2 มิถุนายน 2559
ณ ห้อง แซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
การอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามแนวทางของ AUN QA(Version3)
วันที่ 4 ก.พ. 59 ณ ห้องประชุมสามศร
ขอขอบคุณ คณะวิทยากร CUPT QA ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง "การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ตามแนวทางของ CUPT QA วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 เวลา 8.30 - 16.00 น.
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายเรือ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงาน ด้านการจัดการความรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา กับศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ มสธ.วันที่ 21 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1514 ชั้น 5 อาคารบริหาร 
คณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ มสธ.วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1514 ชั้น 5 อาคารบริหาร 
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ มสธ.วันที่ 24 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1514 ชั้น 5 อาคารบริหาร 
ผลการประเมินระบบคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ปีการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ผลการประเมิน
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

รอบ รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ผลการประเมิน
รอบสาม
รอบสอง
รอบแรก


การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

ปีงบประมาณ
คำรับรอง
รายงานผลการประเมินตนเอง
การปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
จาก ก.พ.ร.
2558 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย  
2557 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
2556 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
2555 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
2554 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
2553
2552
2551
2550

 
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.