Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< ตุลาคม 2017 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 

  9-11 ตุลาคม 2560 :
    
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559

 18-20 ตุลาคม 2560 :
    
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2559

 การประเมินคุณภาพฯ ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
    
วันที่ 18-19 ต.ค. 60 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
    
วันที่ 19-20 ต.ค. 60 สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาศิกษาศาสตร์
    
วันที่ 19, 27 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    
วันที่ 24-25 ต.ค. 60 สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, สาขาวิชารัฐศาสตร์
    
วันที่ 30-31 ต.ค. 60 สาขาวิชาศิลปศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 การประเมินคุณภาพฯ ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 :
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
    
วันที่ 11-12 ต.ค. 60 สำนักพิมพ์
    
วันที่ 16-17 ต.ค. 60 สำนักคอมพิวเตอร์, สำนักการศึกษาต่อเนื่อง, สำนักบรรณสารสนเทศ
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สำนักทะเบียนและวัดผล, สำนักวิชาการ, สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
    
วันที่ 18-19 ต.ค. 60 สำนักบริการการศึกษา, สำนักบัณฑิตศึกษา
    
วันที่ 19-20 ต.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ในปี พ.ศ. 2539 ทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
ได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสาระสำคัญประการหนึ่งคือ กำหนด
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษา
และพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงรับนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ โดยการตั้งคณะทำ-
งานเพื่อศึกษา และวางแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จนถึงปี พ.ศ. 2542 มี
การประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ความในหมวด 6 เรื่อง มาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบ
ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ด้วยตระหนักถึงความ
สำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกำหนดให้มีกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวในฐานะ
เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักวิชาการ จนถึงปี พ.ศ. 2544  กำหนดให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ทำหน้าที่รองรับภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2544
          ปัจจุบันศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนาระบบงาน     ซึ่งนอกเหนือจากมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบงานจัดการ
ความรู้ และรับผิดชอบงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนี่อง

 

 

 

 

 

 
     
 
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.