Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< ตุลาคม 2017 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 

  9-11 ตุลาคม 2560 :
    
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559

 18-20 ตุลาคม 2560 :
    
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2559

 การประเมินคุณภาพฯ ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
    
วันที่ 18-19 ต.ค. 60 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
    
วันที่ 19-20 ต.ค. 60 สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาศิกษาศาสตร์
    
วันที่ 19, 27 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    
วันที่ 24-25 ต.ค. 60 สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, สาขาวิชารัฐศาสตร์
    
วันที่ 30-31 ต.ค. 60 สาขาวิชาศิลปศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 การประเมินคุณภาพฯ ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 :
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
    
วันที่ 11-12 ต.ค. 60 สำนักพิมพ์
    
วันที่ 16-17 ต.ค. 60 สำนักคอมพิวเตอร์, สำนักการศึกษาต่อเนื่อง, สำนักบรรณสารสนเทศ
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สำนักทะเบียนและวัดผล, สำนักวิชาการ, สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
    
วันที่ 18-19 ต.ค. 60 สำนักบริการการศึกษา, สำนักบัณฑิตศึกษา
    
วันที่ 19-20 ต.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
 


   ข้อมูลจำนวนอาจารย์ นักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2553  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
( 01 / 10 / 53)


  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดที่8.3"ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555"ตามกรอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2553
   ( 20 / 07 / 53)

  รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
  ( 04 / 01 / 53 )

  รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน / รายจ่ายภาพรวม / เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555
  ( 04 / 01 / 53 )

  ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  ( 16 / 12 / 52 )

 
       
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
   
 
 
รายงานการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รอบการรายงาน (เดือน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รอบการรายงาน (เดือน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รอบการรายงาน (เดือน)

 
 
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 
   
กิจกรรมงาน ก.พ.ร. มสธ.


  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
      ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1608

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553
     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1608/1 ชั้น 6

  ประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน
     เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2553 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 ชั้น 6

  ประชุมซักซ้อมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รอบ 12 เดือน
     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2

 
   
   
 
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.