Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< เมษายน 2019 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวเกษณี  สุจริตจันทร์

ตำแหน่ง:  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา

 
     
   

ชื่อ-นามสกุล:  ดร.ณฤดี  ฐิติธราดล

ตำแหน่ง:  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวอุไรวรรณ  นำแสงวาณิช

ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

ชื่อ-นามสกุล:  นางนิภาพร  ภาคอุทัย

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวมนัญญา  ศรีวิโรจน์

ตำแหน่ง:  นักวิชาการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวศศิกานต์  เกิดแสงสุริยงค์

ตำแหน่ง:  นักวิชาการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวฉันทนา  บุญไชย

ตำแหน่ง:  นักวิชาการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาววิไลลักษณ์  ดีถนัด

ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ-นามสกุล: นายอรรถกร  เหมพิจิตร

ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ-นามสกุล:  นางรุ่งรัตน์  คำแปง

ตำแหน่ง: ธุรการ

   
     
 
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.