Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< พฤศจิกายน 2018 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวเกษณี  สุจริตจันทร์

ตำแหน่ง:  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา

 
     
   

ชื่อ-นามสกุล:  ดร.ณฤดี  ฐิติธราดล

ตำแหน่ง:  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวอุไรวรรณ  นำแสงวาณิช

ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

ชื่อ-นามสกุล:  นางนิภาพร  ภาคอุทัย

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวมนัญญา  ศรีวิโรจน์

ตำแหน่ง:  นักวิชาการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวศศิกานต์  เกิดแสงสุริยงค์

ตำแหน่ง:  นักวิชาการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวฉันทนา  บุญไชย

ตำแหน่ง:  นักวิชาการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาววิไลลักษณ์  ดีถนัด

ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ-นามสกุล: นายอรรถกร  เหมพิจิตร

ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ-นามสกุล:  นางรุ่งรัตน์  คำแปง

ตำแหน่ง: ธุรการ

   
     
 
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.