เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา

          ในปี พ.ศ. 2539 ทบวงมหาวิทยาลัย (ณ ปี พ.ศ. 2563 คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)ได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสาระสำคัญประการหนึ่งคือ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงรับนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ โดยการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา และวางแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จนถึงปี พ.ศ. 2542 มีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ความในหมวด 6 เรื่อง มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาและกำหนดให้มีกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวในฐานะเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักวิชาการ จนถึงปี พ.ศ. 2544  กำหนดให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ทำหน้าที่รองรับภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2544
          ปัจจุบันศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้     ซึ่งนอกเหนือจากมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบงานจัดการความรู้