การประเมินคุณภาพภายใน ระดับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2561

View Calendar
03/10/2019 09:00 - 16:00

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2561

เวลา 09.00 - 16.30 ณ ห้องประชุม 2605 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 (ส่วนต่อเติม)