การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานสนับสนุน เรื่อง การจัดการความรู้มุ่งสู่การพัฒนางานที่ส่งผ่านไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน : คู่มือการทำงาน

View Calendar
22/08/2019 09:00 - 12:00

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานสนับสนุน เรื่อง การจัดการความรู้มุ่งสู่การพัฒนางานที่ส่งผ่านไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน : คู่มือการทำงาน

ณ ห้องประชุม 2614 และ 2614/1 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6