Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< พฤษภาคม 2024 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
     
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
                                       
                             
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
พ.ศ. 2557

   
มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรกฎาคม 2553
     
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหน่วยงานสนับสนุน มสธ.
ประจำปีการศึกษา 2559
 
                                   
                             
Manual for
The Internal Quality Assurance
for Higher Education Institutions
OHEC
   
Asean University Network
Quality Assurance

Version 3.0
     
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 - 2560 ของ มสธ. (ใช้ในการดำเนินงานประกันฯ
ถึงปีการศึกษา 2562)
 
                             
หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ปี 2559-2560
    เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561
     
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561
 
            คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก              
           
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา รอบที่สาม
แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554
( พ.ศ. 2554 - 2558 )
               
                                       
 
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.