Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< มีนาคม 2017 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

 6 มีนาคม 2560 :
    
การบรรยายภาพรวมของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 13 มีนาคม 2560 :
    
การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจโครงร่างองค์กร (Organizational Profile)

 28-29 มีนาคม 2560 :
    
การแลกเเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2604

 29 มีนาคม 2560 :
    
การแลกเเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การใช้สื่อสัมคมในการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1608

 30-31 มีนาคม 2560 :
    
การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA (ครั้งที่ 2) เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องสามศร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
 
    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

 
     
 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
SAR ปีการศึกษา 2553

SAR ปีการศึกษา 2552

SAR ปีการศึกษา 2551

 
กิจกรรม QA   
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    สถานที่: ห้องประชุมผู้บริหาร 1514 ชั้น 5 วันที่ :27 กรกฎาคม 2555

 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการวิจัยชุดวิชา
    สถานที่: ห้องประชุม 1607 วันที่ :4 กรกฎาคม 2555

 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554 ผ่่านระบบ CHE QA Online (ครั้งที่ 3) วันที่ : 8 มิถุนายน 2555
    สถานที่:ห้องประชุม 2605 – 2605 / 1 อาคารวิชาการ 1ชั้น 6

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online สำหรับผู้ประเมิน เวลา 9.00-12.00 น. วันที่ : 21 มิถุนายน 2555
    สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3

 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/55 วันที่ :28 มิถุนายน 2555
    สถานที่: ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ชั้น 6

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online สำหรับสำนักงานอธิการบดี เวลา 9.00-16.00 น. 
    สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

    วันที่ : 8 พฤษภาคม 2555
   
 
 
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.