Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< กรกฎาคม 2014 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
 

 3 กรกฎาคม 2557 :
    
ปฐมนิเทศผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

 7-8 กรกฎาคม 2557 :
    
ประเมินฯ : สำนักคอมพิวเตอร์, สำนักบัณฑิต

 8-9 กรกฎาคม 2557 :
    
ประเมินฯ : สำนักบรรณสารสนเทศ

 15-16 กรกฎาคม 2557 :
    
ประเมินฯ : สำนักทะเบียนและวัดผล

 16-17 กรกฎาคม 2557 :
    
ประเมินฯ : สำนักวิชาการ

 16-18 กรกฎาคม 2557 :
    
ประเมินฯ : ศูนย์วิทยพัฒนนา มสธ.

 17-18 กรกฎาคม 2557 :
    
ประเมินฯ : สำนักการศึกษาต่อเนื่อง, สำนักเทคโนโลยี, สำนักบริการการศึกษา, สำนักพิมพ์, สถาบันวิจัยและพัฒนา

 21-22 กรกฎาคม 2557 :
    
ประเมินฯ : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

 23-24 กรกฎาคม 2557 :
    
ประเมินฯ : สาขาวิชานิติศาสตร์, นิเทศศาสตร์, พยาบาลศาสตร์

 23-25 กรกฎาคม 2557 2557 :
    
ประเมินฯ : สำนักงานอธิการบดี

 24-25 กรกฎาคม 2557 :
    
ประเมินฯ : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

 29-30 กรกฎาคม 2557 :
    
ประเมินฯ : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 30-31 กรกฎาคม 2557 :
    
ประเมินฯ : สาขาวิชารัฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ศึกษาศาสตร์

 22 กรกฎาคม 2557 :
    
เยี่ยมสำรวจหน่วยงานนำร่องการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2 (TQA) เวลา 9.30-12.00 สำนักวิชาการ เวลา 13.30-16.00 สำนักบัณฑิตศึกษา

 23 กรกฎาคม 2557 :
    
เยี่ยมสำรวจหน่วยงานนำร่องการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2 (TQA) เวลา 9.30-12.00 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

 29 กรกฎาคม 2557 :
    
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP รักเรียนรู้ : เรื่อง สวัสดิการที่ท่านมีเข้าใจดีแล้วหรือยัง เวลา 9.30-12.00 ณ ห้องประชุม 2605/1

 30 กรกฎาคม 2557 :
    
เยี่ยมสำรวจหน่วยงานนำร่องการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2 (TQA) เวลา 9.30-12.00 กองการเจ้าหน้าที่

 

 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
 
    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

 
     
 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
SAR ปีการศึกษา 2553

SAR ปีการศึกษา 2552

SAR ปีการศึกษา 2551

 
กิจกรรม QA   
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    สถานที่: ห้องประชุมผู้บริหาร 1514 ชั้น 5 วันที่ :27 กรกฎาคม 2555

 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการวิจัยชุดวิชา
    สถานที่: ห้องประชุม 1607 วันที่ :4 กรกฎาคม 2555

 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554 ผ่่านระบบ CHE QA Online (ครั้งที่ 3) วันที่ : 8 มิถุนายน 2555
    สถานที่:ห้องประชุม 2605 – 2605 / 1 อาคารวิชาการ 1ชั้น 6

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online สำหรับผู้ประเมิน เวลา 9.00-12.00 น. วันที่ : 21 มิถุนายน 2555
    สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3

 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/55 วันที่ :28 มิถุนายน 2555
    สถานที่: ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ชั้น 6

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online สำหรับสำนักงานอธิการบดี เวลา 9.00-16.00 น. 
    สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

    วันที่ : 8 พฤษภาคม 2555
   
 
 
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.