Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< ธันวาคม 2014 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
 

 1 ธันวาคม 2557 :
    
ประชุมจัดทำแผนยุธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ของ ศปศ. เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 2605

 4 ธันวาคม 2557 :
    
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดการความรู้ของสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2604

 11 ธันวาคม 2557 :
    
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดการความรู้ของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เวลาา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2604

 17 ธันวาคม 2557 :
    
การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานฯ TQA หมวด 1, หมวด 5 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1608

 25 ธันวาคม 2557 :
    
ประชุมศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
 
    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

 
     
 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
SAR ปีการศึกษา 2553

SAR ปีการศึกษา 2552

SAR ปีการศึกษา 2551

 
กิจกรรม QA   
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    สถานที่: ห้องประชุมผู้บริหาร 1514 ชั้น 5 วันที่ :27 กรกฎาคม 2555

 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการวิจัยชุดวิชา
    สถานที่: ห้องประชุม 1607 วันที่ :4 กรกฎาคม 2555

 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554 ผ่่านระบบ CHE QA Online (ครั้งที่ 3) วันที่ : 8 มิถุนายน 2555
    สถานที่:ห้องประชุม 2605 – 2605 / 1 อาคารวิชาการ 1ชั้น 6

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online สำหรับผู้ประเมิน เวลา 9.00-12.00 น. วันที่ : 21 มิถุนายน 2555
    สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3

 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/55 วันที่ :28 มิถุนายน 2555
    สถานที่: ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ชั้น 6

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online สำหรับสำนักงานอธิการบดี เวลา 9.00-16.00 น. 
    สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

    วันที่ : 8 พฤษภาคม 2555
   
 
 
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.