Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< เมษายน 2019 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
 
       
 
 
 
 
 
 
       
คู่มืออื่น ๆ
   
                       
   
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
(sarcard)
 
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 
                                   
 
หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษา
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา
 
คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มสธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 
                             
         
           
คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มสธ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
 
     
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.