Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< สิงหาคม 2017 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
 

 3 สิงหาคม 2560 :
    
สาขาวิชานำเสนอหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะโดยวิทยากร

 28 สิงหาคม 2560 :
    
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับการติดตาม และตรวจเยี่ยมจาก สกอ. เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมตรีศร

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                 
                                                                 
 
รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
ประธานกรรมการ
(รักษาการแทนอธิการบดี)
รศ.รสลิน ศิริยะพันธ์
รองประธานคณะทำงาน

(รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
                           
                             
รศ. อรรฆย์คณา แย้มนวล
ผู้ทำงาน
ผศ.ดร. สุรีย์  เข็มทอง
ผู้ทำงาน
       
 ผศ.ดร. สันทัด  ทองรินทร์
ผู้ทำงาน
       
(ผู้แทนสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
(ผู้แทนสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
(ผู้แทนสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
 
   
   
 
รศ.ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
ผู้ทำงาน

(ผู้แทนสาขาวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
 
รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
ผู้ทำงาน

(ผู้แทนสาขาวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
                                                       
                               
 
ผศ.ดร. วัลภา สบายยิ่ง
ผู้ทำงาน
(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก)
 
นางวรนุช  สุนทรวินิต
ผู้ทำงาน
(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก)
     
                                                       
                                             
         
นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์
ผู้ทำงาน

(ผู้แทนผู้อำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดี)
 
                                             
                         
 
นางสาวเกษณี สุจริตจันทร์
ผู้ทำงานและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา)
 
นางสาวศศิกานต์  เกิดแสงสุริยงค์
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
(เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
   
   
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.