Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< ตุลาคม 2017 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 

  9-11 ตุลาคม 2560 :
    
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559

 18-20 ตุลาคม 2560 :
    
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2559

 การประเมินคุณภาพฯ ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
    
วันที่ 18-19 ต.ค. 60 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
    
วันที่ 19-20 ต.ค. 60 สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาศิกษาศาสตร์
    
วันที่ 19, 27 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    
วันที่ 24-25 ต.ค. 60 สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, สาขาวิชารัฐศาสตร์
    
วันที่ 30-31 ต.ค. 60 สาขาวิชาศิลปศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 การประเมินคุณภาพฯ ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 :
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
    
วันที่ 11-12 ต.ค. 60 สำนักพิมพ์
    
วันที่ 16-17 ต.ค. 60 สำนักคอมพิวเตอร์, สำนักการศึกษาต่อเนื่อง, สำนักบรรณสารสนเทศ
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สำนักทะเบียนและวัดผล, สำนักวิชาการ, สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
    
วันที่ 18-19 ต.ค. 60 สำนักบริการการศึกษา, สำนักบัณฑิตศึกษา
    
วันที่ 19-20 ต.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
     
        รายชื่อผู้ประเมินระดับสาขาวิชา และระดับมหาวิทยาลัยในระบบ CUPT QA.....(อัพเดทวันที่ 22/11/60)
        คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
           - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2558
            ระดับมหาวิทยาลัย     
          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2557
            ระดับมหาวิทยาลัย   
        คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA
ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับมหาวิทยาลัย

       
รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล
ประธานกรรมการ
 
 
รศ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์
กรรมการ
     
รศ.ประดิษฐ์  มีสุข
กรรมการ
   
     
       รศ.ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ
                     กรรมการ
   
               ผศ.ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น
                              กรรมการ
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.