Untitled Document
 
   
Untitled Document
   
Untitled Document
<< ตุลาคม 2017 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 

  9-11 ตุลาคม 2560 :
    
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559

 18-20 ตุลาคม 2560 :
    
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2559

 การประเมินคุณภาพฯ ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
    
วันที่ 18-19 ต.ค. 60 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
    
วันที่ 19-20 ต.ค. 60 สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาศิกษาศาสตร์
    
วันที่ 19, 27 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    
วันที่ 24-25 ต.ค. 60 สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, สาขาวิชารัฐศาสตร์
    
วันที่ 30-31 ต.ค. 60 สาขาวิชาศิลปศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 การประเมินคุณภาพฯ ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 :
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
    
วันที่ 11-12 ต.ค. 60 สำนักพิมพ์
    
วันที่ 16-17 ต.ค. 60 สำนักคอมพิวเตอร์, สำนักการศึกษาต่อเนื่อง, สำนักบรรณสารสนเทศ
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สำนักทะเบียนและวัดผล, สำนักวิชาการ, สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
    
วันที่ 18-19 ต.ค. 60 สำนักบริการการศึกษา, สำนักบัณฑิตศึกษา
    
วันที่ 19-20 ต.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 
 
 
 
 
 
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
       รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1 / 2553
          วันที่ 7 กรกฎาคม 2553

       รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2 / 2553
          วันที่ 16 กันยายน 2553
     
 
 
มติคณะทำงานพัฒนาระบบราชการของมหาวิทยาลัย
        ครั้งที่ 1 / 2550 วันที่ 6 กันยายน 2550  รายงานการประชุม 
        
ครั้งที่ 4 / 2549 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 รายงานการประชุม 
        ครั้งที่ 3 / 2549 วันท 4 สิงหาคม 2549   รายงานการประชุม  
        ครั้งที่ 1 / 2549 ห้องประชุม 1514 อาคารบริหาร ชั้น 5  รายงานการประชุม 
        ครั้งที่ 4 / 2548
วันที่ 15 มีนาคม 2548 รายงานการประชุม
        ครั้งที่ 3 / 2548 วันที่ 25 มกราคม 2548 รายงานการประชุม 
        ครั้งที่ 1 / 2548 วันที่ 5 มกราคม 2548  รายงานการประชุม
        ครั้งที่ 9 / 2547 วันที่13 กันยายน 2547  รายงานการประชุม
        ครั้งที่ 8 / 2547 วันที่ 8 กันยายน 2547   รายงานการประชุม 
        ครั้งที่ 7 / 2547 วันที่ 12 กรกฎาคม 2547 รายงานการประชุม

        ครั้งที่ 6 / 2547 วันที่ 29 มิถุนายน 2547   รายงานการประชุม 
        
  ครั้งที่ 5 / 2547 วันที่ 14 มิถุนายน 2547   รายงานการประชุม 
        ครั้งที่ 4 / 2547 วันที่ 18 พฤษภาคม 2547  รายงานการประชุม
          ครั้งที่ 3 / 2547 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547  รายงานการประชุม 
          ครั้งที่ 2 / 2547 วันที่ 26 มกราคม 2547 รายงานการประชุม  


 
   
 
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.