Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< พฤศจิกายน 2017 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 

  8 พฤศจิกายน 2560 :
    
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เวลา 13.30น. ห้องประชุม 1607

 24 พฤศจิกายน 2560 :
    
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ห้องประชุม 1514

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ในปี พ.ศ. 2539 ทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
ได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสาระสำคัญประการหนึ่งคือ กำหนด
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษา
และพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงรับนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ โดยการตั้งคณะทำ-
งานเพื่อศึกษา และวางแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จนถึงปี พ.ศ. 2542 มี
การประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ความในหมวด 6 เรื่อง มาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบ
ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ด้วยตระหนักถึงความ
สำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกำหนดให้มีกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวในฐานะ
เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักวิชาการ จนถึงปี พ.ศ. 2544  กำหนดให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ทำหน้าที่รองรับภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2544
          ปัจจุบันศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนาระบบงาน     ซึ่งนอกเหนือจากมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบงานจัดการ
ความรู้ และรับผิดชอบงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนี่อง

 

 

 

 

 

 
     
 
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.