Untitled Document
 
   
 
Untitled Document
   
Untitled Document
<< ตุลาคม 2017 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 

  9-11 ตุลาคม 2560 :
    
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559

 18-20 ตุลาคม 2560 :
    
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2559

 การประเมินคุณภาพฯ ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
    
วันที่ 18-19 ต.ค. 60 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
    
วันที่ 19-20 ต.ค. 60 สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาศิกษาศาสตร์
    
วันที่ 19, 27 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    
วันที่ 24-25 ต.ค. 60 สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, สาขาวิชารัฐศาสตร์
    
วันที่ 30-31 ต.ค. 60 สาขาวิชาศิลปศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 การประเมินคุณภาพฯ ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 :
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
    
วันที่ 11-12 ต.ค. 60 สำนักพิมพ์
    
วันที่ 16-17 ต.ค. 60 สำนักคอมพิวเตอร์, สำนักการศึกษาต่อเนื่อง, สำนักบรรณสารสนเทศ
    
วันที่ 17-18 ต.ค. 60 สำนักทะเบียนและวัดผล, สำนักวิชาการ, สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
    
วันที่ 18-19 ต.ค. 60 สำนักบริการการศึกษา, สำนักบัณฑิตศึกษา
    
วันที่ 19-20 ต.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวเกษณี  สุจริตจันทร์

ตำแหน่ง:  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา

 
     
   

ชื่อ-นามสกุล:  ดร.ณฤดี  ฐิติธราดล

ตำแหน่ง:  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวอุไรวรรณ  นำแสงวาณิช

ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

ชื่อ-นามสกุล:  นางนิภาพร  ภาคอุทัย

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวมนัญญา  ศรีวิโรจน์

ตำแหน่ง:  นักวิชาการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวศศิกานต์  เกิดแสงสุริยงค์

ตำแหน่ง:  นักวิชาการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวฉันทนา  บุญไชย

ตำแหน่ง:  นักวิชาการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาววิไลลักษณ์  ดีถนัด

ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ-นามสกุล: นายอรรถกร  เหมพิจิตร

ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ-นามสกุล:  นางรุ่งรัตน์  คำแปง

ตำแหน่ง: ธุรการ

   
     
 
Last updated : 6-Dec-2011 11.45 am
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.